Szkolenie powodujące zmniejszenie liczby puntów karnych

Uczestnicy kursu zobowiązani są do  spełnienia wymogów sanitarnych określonych w Zarządzeniu Dyrektora WORD 3/2022 z dnia 24.02.2022 r.

Dział szkoleń:

 Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, pok. 10 (parter)

Tel. 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837

e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. nr 1990 z 2018 r. z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Jeżeli kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy przekroczył liczbę 20 punktów karnych, Komendant Wojewódzki Policji występuje do właściwego organu wydającego z wnioskiem o cofnięcie prawa jazdy.
W stosunku do kierowcy, który przekroczy liczę 24 punktów karnych Komendant Wojewódzki Policji występuje z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu organizuje okresowo szkolenia, po których odbyciu kierowca uzyskuje prawo do zmniejszenia liczby punktów karnych o 6.

Punkty karne - informacje szczegółowe

Szkolenia organizowane są przez Wojewódzki Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu wg ustalonego programu.
Szkolenia realizowane są w ciągu 1 dnia i obejmują 6 godzin lekcyjnych wykładów z dziedziny przepisów ruchu drogowego i psychologii.

Program szkolenia:

  • przyczyny powstawania wypadków drogowych - 2 godz.
  • prawne i społeczne skutki wypadków drogowych - 1 godz.
  • psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym - 3 godz.

Zastrzeżenia:

  • W szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który nie przekroczył liczbę 24 punktów karnych.
  • W szkoleniu nie może brać udziału kierowca w ciągu 1 roku od dnia wydania pierwszego prawa jazdy.
  • Uczestniczyć w szkoleniu można nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje można również uzyskać telefonicznie 77 40 29 206,

77 40 29 211, 663 400 837

 Koszt szkolenia wynosi 350zł.

Wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać pocztą elektroniczną e-mail: szkolenia@word.opole.pl

W związku z wejściem w życie nowych przepisów od dnia 17.09.22 r. nie ma możliwości odbycia szkolenia zmniejszającego liczbę punktów karnych.