WORD wznawia działalność - zasady

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu rozpoczyna z ograniczeniami działalność w zakresie przeprowadzenia egzaminów państwowych oraz szkoleń.

Wszystkie nasze działania realizowane będą z zachowaniem wymogów i obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa (konieczność zasłonięcia ust i nosa, wymagane minimalne odstępy itp.) oraz zasad wprowadzonych przez Dyrektora WORD Opole Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 30.04.2020 r.

WORD Opole zapewnia dostęp do środków dezynfekujących dostępnych przy wejściach do budynku, sal egzaminacyjnych, sal szkoleniowych i poczekalniach.

Podane poniżej terminy mogą ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej.

Wznowienie działalności odbywać się będzie w trzech etapach:

Etap I - od 11.05.2020 r. możliwe będzie wyznaczanie terminów egzaminów teoretycznych i praktycznych w siedzibie w Opolu w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy zgodnie z podanymi i uruchamianymi w kolejnych etapach terminami dla osób, które miały wcześniej wyznaczony termin egzaminu i został on odwołany. Osoby te proszone są o kontakt telefoniczny celem ustalenia nowego terminu.

- od 13.05.2020 r. możliwe będzie wyznaczanie terminów egzaminów teoretycznych i praktycznych dla wszystkich zainteresowanych i uprawnionych osób.

Nie będzie możliwości zapisów osobistych na egzamin oraz płatności w Ośrodku. Do odwołania ustalanie terminów egzaminów możliwe będzie tylko poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar lub procedurę zapisu telefonicznego. Opłaty z tytułu egzaminów należy wnosić za pośrednictwem systemu InfoCar przy zapisie on-line lub bezpośrednio na konto WORD Opole w celu ustalenia terminu egzaminu telefonicznie. Przy zapisach telefonicznych opłata powinna być wniesiona odpowiednio wcześniej celem jej zaksięgowania.

Do odwołania nieczynne będą numery biura planowania w OT Nysa i OT Kędzierzyn-Koźle. Osoby chcące wyznaczyć termin egzaminu w w/w oddziałach prosimy o kontakt na wskazane poniżej numery.

Numery telefonicznego planowania: 77 40 29 219, 77 40 29 220, 77 45 80 777 aktywne od dnia 11.05.2020 r.

Etap II - od 18.05.2020 r. rozpoczynamy przeprowadzanie egzaminów teoretycznych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz egzaminów praktycznych w zakresie kat. AM,A1, A2, A, B+E, C, C+E i D prawa jazdy w siedzibie WORD w Opolu przy ulicy Oleskiej 127.

Etap III - od 25.05.2020 r. rozpoczynamy przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kat. B i T prawa jazdy w Opolu oraz egzaminów teoretycznych i praktycznych w zakresie kat. B i AM w oddziałach terenowych w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu.

Zachowaj bezpieczeństwo!

W celu zapewnienia maksymalnego możliwego bezpieczeństwa i ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia koronawirusem prosimy o stosowanie się do zasad ogólnych oraz wszystkich zasad wprowadzonych przez WORD Opole (Zarządzenie Dyrektora WORD w Opolunr 7/2020 z dnia 30.04.2020 r.). Przebywając na terenie WORD Opole, OT Nysa i OT Kędzierzyn-Koźle należy w szczególności:

  1. Używać maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta.
  2. Zdezynfekować dłonie przed wejściem do budynku Ośrodka.
  3. Stosować się do poleceń pracowników WORD (np. w zakresie dodatkowej dezynfekcji dłoni bezpośrednio przed egzaminem, użycia jednorazowych rękawiczek ochronnych).
  4. Zachować bezpieczne odstępy od innych osób przebywających na terenie Ośrodka.

Na terenie WORD Opole mogą przebywać jedynie osoby oczekujące na egzamin lub szkolenie. Niedozwolone jest przebywanie osób trzecich i towarzyszących.

Przed przystąpieniem do egzaminu lub szkolenia każda osoba zostanie poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperaturylub innych widocznych objawów chorobowych (np. kaszlu lub kataru)Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu może odmówić przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty.

Oświadczenie

Każda osoba przed przystąpieniem do egzaminu lub szkolenia ma obowiązek zapoznać się z treścią oświadczenia osoby zdającej egzamin lub szkolonej, które otrzyma od pracownika WORD bezpośrednio przed egzaminem lub szkoleniem.

Podpisanie Oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu lub szkolenia. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w przypadku oceny, iż udział zdającego w egzaminie może nieść zagrożenie dla osób pracujących lub korzystających z usług Ośrodka, może odmówić egzaminowania takiej osoby. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.

Własny kask i słuchawki

W celu ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia koronawirusem osoby przystępujące do egzaminu praktycznego kat. A, A1, A2, AM prawa jazdy zobowiązane są do posiadania swojego atestowanego kasku oraz słuchawek stereo (ze standardowym wtykiem typu „minijack”) bez mikrofonu do podłączenia łączności.

Egzaminy na pojazdach OSK i pojazdach własnych

Pojazdy podstawiane przez ośrodki szkolenia kierowców lub przez osoby egzaminowane powinny być odpowiednio zdezynfekowane i przygotowane do egzaminu, zgodnie z zasadami określonymi w  Zarządzeniu Dyrektora WORD Opole.

Obowiązek przygotowania tych pojazdów na wyżej wymienionych zasadach spoczywa na podmiocie lub osobie podstawiającej pojazd.

W związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa zgłaszanie udziału w/w pojazdów w egzaminie państwowym odbywać się będzie wyłącznie drogą mailową przy użyciu dotychczas stosowanych wzorów dokumentów. Właściwe dokumenty (zdjęcia lub skan) po wypełnieniu należy przesłać na adres: bok@word.opole.pl.

Nie okłamuj egzaminatora

Ze względu na poważne konsekwencje zarażenia koronawirusem SARS CoV-2 prosimy osoby, których stan zdrowia czy samopoczucia ulegnie pogorszeniu o wcześniejsze rezygnowanie z wyznaczonych terminów egzaminów. Jeżeli pisemna informacja o rezygnacji z powodu złego stanu zdrowia wpłynie do WORD przed wyznaczonym terminem egzaminu, to opłata egzaminacyjna nie przepada i będzie podlegała zwrotowi lub będzie mogła być wykorzystana przy ustalaniu kolejnego terminu.

Punkt informacyjny

W ramach działań ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem oraz poprawy komfortu obsługi klientów na terenie Ośrodka, w miejscu ogólnodostępnym, zostanie uruchomiony punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać niezbędne informacje i wskazówki dotyczące ograniczeń i  organizacji pracy WORD Opole. Problemy, uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu egzaminowania prosimy również zgłaszać w w/w punkcie. Pracownik punktu informacyjnego w razie potrzeby pomoże skontaktować się z egzaminatorem nadzorującym lub dyrekcją WORD.

Szkolenia

W związku ze wznowieniem przez WORD Opole działalności informujemy, że przyjmujemy zapisy na szkolenia:

  1. Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa
  2. Szkolenia powodujące zmniejszenie liczby puntów karnych
  3. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie (tel. 77 40 29 206 lub mailowo na adres szkolenia@word.opole.pl

Dokumenty związane z zapisem na szkolenie należy przesyłać na podany wyżej adres mailowy.

Zapisy będziemy przyjmować od 11.05.2020 r.

Osoby, które miały wcześniej wyznaczony termin egzaminu i został on odwołany proszone są o kontakt telefoniczny celem ustalenia nowego terminu.